NASZA OFERTA - OGRODNICTWO
cennik
Podłoża Cultilene
 

Podłoża Cultilene. powrót na górę

Ta ulotka zawiera podstawowe informacje na temat wykorzystania podłoża Cultilene w uprawie warzyw szklarniowych. Aby prawidłowo stosować wełnę mineralną Cultilene zapoznamy się z:

Charakterystyka mat Cultilene.

Maty Cultilene znane są z dobrej retencji wodnej pozwalającej na zachowanie optymalnych warunków rozwoju w strefie korzeniowej. Zastosowanie Cultilene pozwala na stosunkowo szybkie dopasowanie warunków powietrzno/wodnych do potrzeb rozwijających się korzeni. Jedną z najistotniejszych własności mat Cultilene jest ich jednorodność.
Wszystkie maty w szklarni powinny zapewnić te same warunki dla wzrostu korzeni. Różnice w wartości EC oraz wysyceniu pożywką powinny być jak najmniejsze.

Poniższy wykres pokazuje zawartość wody w matach Cultilene. Bardziej wyrównane podłoże, w tym przypadku Cultilene pozwala na lepsze dopasowanie nawadniania do potrzeb roślin.

Należy przy tym pamiętać, że wyrównanie warunków powietrzno/wodnych w matach zależy również od starannego wyprofilowania szklarni oraz zmniejszenia różnic pomiędzy wydajnością kapilar.

Wszystkie maty Cultilene dostępne są w wersji ofoliowanej lub bez folii. Cultilene używa najwyższej jakości folii czarno białej co zapewnia:

 • Lepszą kontrolę temperatury w strefie rozwoju systemu korzeniowego.
 • Bardziej zdrowe korzenie na bokach maty.
 • Zapobiega wzrostowi glonów.

Cultilene może dostarczyć maty ofoliowane z przygotowanymi otworami pod kostki z rozsadą (dostępne od roku 2001). Standardowe otwory podajemy w tabeli:

Otwór Typ Pomidory Papryka Ogórki
fi 10 cm   x x x
10 x 10 cm   x x x
10 x 15 cm   x    
10 x 20 cm       x

"Fabryczne" przygotowanie otworów pozwala na:

 • Zmniejszenie nakładów pracy.
 • Zmniejszenie ilości odpadów folii w szklarni.
 • Precyzyjne usytuowanie roślin na macie.
 • Zmniejszenie uszkodzeń włókna, a co za tym idzie lepszy kontakt kostki z matą.

Rodzaj zastosowanej maty zależy od systemu uprawy roślin objętości podłoża na roślinę oraz wydajności systemu nawadniania.

System uprawy.

Zastosowanie odpowiedniego systemu uprawy zależy od typu szklarni, długości i szerokości nawy ilości roślin na m2 itd.  

Zamieszczona tabela podsumowuje najbardziej popularne systemy uprawy warzyw szklarniowych:

Roślina 4 rzędy V - system V - system rynny
pomidory x x x
papryka x x  
ogórki x x x*

* - w badaniach

Główne różnice pomiędzy systemami wynikają z:

 • Ilości użytej wełny;
 • Ułożenia rur grzewczych;

Niezbedna ilość wełny mineralnej.

Zapotrzebowanie na podłoże może być obliczane na hektar lub pojedynczą roślinę. Ponieważ gęstość nasadzenia może ulegać zmianie ilość wełny na m2 jest najodpowiedniejszym wskaźnikiem. Wykres obok przedstawia oba wskaźniki:

Wydajność systemu nawadniania.

Wydajność systemu nawadniania powinna sprostać maksymalnemu zapotrzebowaniu na wodę. Oznacza to w warunkach Centralnej Europy wydajność rzędu 1.5 litra/m2/godzinę. Inne warunki klimatyczne mogą zwiększyć wymagania co do wydajności zastosowanych kapilar.

Wymiary mat.

Wymiary typowych mat Cultilene używanych do uprawy warzyw przedstawiono w tabeli (cm):

Długość Szerokość
100 15
100 20
200 20

Wysokość mat Cultilene 7,5 cm

W zależności od spadku podstawy szklarnie należy wybrać pomiędzy matami o długości1-metr lub 2-metry. Jeśli spadek wynosi ponad 0,5%, należy zastosować maty metrowe. Pozwoli to na zmniejszenie różnicy w zawartości wody pomiędzy najwyższym i najniższym punktem maty. Maty 2 metrowe = 2x1 metr w jednym 2-metrowym worku. Jeśli spadek jest mniejszy niż 0,5%, można zastosować 2-metrowe maty. W tym wypadku uzyskujemy więcej kapilar na matę co niweluje ich ewentualne niedokładności w dozowaniu pożywki.

Rodzaje mat.

Cultilene oferuje maty do każdego typu uprawy w każdym z omówionych systemów:
 • Exact, do uprawy rocznej
 • Exact 2000, do uprawy rocznej
 • Exact II, do upraw dwuletnich
 • Exact III, do upraw wieloletnich
Używając maty dłużej niż sezon należy ją wysterylizować przed nowym nasadzeniem przez dokładne parowanie ponad 100 C przez 15 min.

Ułożenie mat Cultilene.

Aby maksymalnie wykorzystać własności mat Cultilene należy pamiętać o ich prawidłowym ułożeniu, odprowadzeniu nadmiaru pożywki oraz początkowym nawod n ien iu .

Ułożenie mat w szklarni.

 • Powierzchnia szklarni pod matami musi być dokładnie wyrównana z niewielkim spadkiem zapewniającym odprowadzenie nadmiaru pożywki. W innym przypadku stagnująca woda może doprowadzić do problemów z rozwojem systemu korzeniowego.
 • W przypadku mat ofoliowanych fabrycznie układamy je tak aby logo Cultilene znajdowało się w prawidłowej pozycji.

Nawadnianie początkowe.

 • Bardzo ważnym jest początkowe nawodnienie mat. Należy je w pełni zalać pożywką bez przecinania folii na dole maty, na czas 1-2 dni. W przeciwnym razie nie będziemy w stanie wykorzystać pełnej pojemności wodnej maty
 • Należy sprawdzić wszystkie maty. Nie zalane prawidłowo zalać pożywką ręcznie.
 • Pierwsze zalanie mat jest dobrym testem na sprawdzenie prawidłowego działania kapilar.
 • Maty zalewamy pożywką o ustalonym pH i EC nigdy wodą.
Roślina EC PH
Pomidory 3 5,2 - 5,5
Papryka 2 5,2 - 5,5
Ogórki 3 5,2 - 5,5
 • Pożywka do pierwszego zalania mat powinna zawierać więcej wapnia, magnezu i boru; a mniej potasu, azotu i fosforu
 • W przypadku użycia mat przez drugi sezon warto pobrać próbki w celu określenia pozostałości w macie. Następnie nieco zmodyfikować pożywkę do zalania mat tak aby uzyskać zalecane wartości.

Drenaż mat

 • Nacięcia odprowadzające nadmiar pożywki powinny być wykonane w 24 godziny po postawieniu roślin na otwory w matach. Należy wykonać je w ten sposób aby pożywka wypływała z maty swobodnie.
 • Najlepszym miejscem nacięcia są punkty pomiędzy roślinami w najniższym miejscu maty. W 1-metrowej macie wykonujemy trzy nacięcia (rysunek).

 • Nacięcia w matach należy wykonać pionowo najmniej o długości 2 cm, nacinając rękaw od spodu maty. W ten sposób nie przetniemy folii wyściełającej podłoże szklarni. Nacięcia powinny mieć kształt trójkąta aby ponownie nie zamknęły się.
 • Należy sprawdzić prawidłowość nacięć w tydzień po posadzeniu roślin.
 • Nacięcia należy wykonać prawidłowo wykonując je później możemy uszkodzić silnie rozwinięty system korzeniowy.

Uprawa na matach Cultilene.

Rozpoczecie uprawy.
Wyróżniamy trzy fazy wzrostu młodych roślin. Każda z nich wymaga odpowiedniej strategii nawadniania:

 • Faza 1: Kostki stoją na macie w otworze (papryka, ogórki) lub obok, na rękawie (pomidory). Korzenie nie przerastają w matę.
 • Faza 2: Kostki są w kontakcie z wełną. Korzenie zaczynają wrastać w matę.
 • Faza 3: Korzenie dobrze przerosły w matę.

Faza 1 w przypadku pomidora trwa dłużej niż papryki czy ogórka.
Następny rozdział podzielony jest na dwie części ponieważ pomidor wymaga innej strategii nawadniania niż papryka czy ogórek.

Faza 1.
Pomidory.

Zanim rośliny wystawimy na matę częstotliwość nawadniania należy opierać na zawartości pożywki w kostce. Po każdym nawadnianiu z kostki powinna wypływać pożywka. Jeśli tego nie obserwujemy należy nawodnić dodatkowym cyklem aby zapobiec nadmiernemu przesuszeniu roślin. Objętość kostki jest mała tak więc pożywka może ulec szybkiemu pobraniu. W tym okresie wzrostu zależy nam na na fazie generatywnej. Tą strategię należy zachować do momentu wystawienia roślin w otwory na macie. Wiek roślin (liczba gron, kwiatów), pogoda (ilość światła), decyduje o terminie wysadzania roślin. Pamiętajmy, że wystawienie roślin na otwory w matach jest działaniem w kierunku wzrostu wegetatywnego. Różne odmiany posiadają rożną charakterystykę wzrostu (bardziej wegetatywna

lub bardziej generatywną). Tak, że każda z nich ma odpowiednie dla siebie optimum wzrostu do wysadzenia na maty. Zwykle wysadza się rośliny gdy pierwsze grono zakwitło. Silnie generatywne odmiany można sadzić później (2 gie lub 3 cie grono). Po wysadzeniu roślin na maty podobna strategia nawadniania może być stosowana w przypadku pomidorów, ogórków i papryki.

Papryka i ogórki.
W pierwszej fazie rozwoju częstotliwość nawadniania powinna być oparta na zawartości pożywki w kostce. Dokładnego pomiaru można dokonać za pomocą Cultilene W.E.T. meter.

Indywidualne różnice pomiędzy roślinami mogą powodować różnice w tempie wzrostu korzeni. Należy utrzymać tą strategię nawadniania aż wszystkie rośliny wrosną korzeniami w maty. w tym okresie optymalna temperatura podłoża wynosi pomiędzy 18 a 20 °C.

Faza 2.
Dotyczy wszystkich warzyw.

Po okresie wysadzania korzenie roślin zaczynają penetrować maty. W tym czasie strategia nawadniania jest zależna od rozwoju roślin, parowania i transpiracji. Najważniejszą rzeczą jest monitorowanie zawartości wody w matach. Poziom pH i EC w macie możemy używać do kontroli równowagi pomiędzy wegetatywną a generatywną fazą wzrostu rośliny. Niska zawartość wody i wysokie EC stymulują generatywny wzrost, natomiast duża zawartość wody i niskie EC powodują aktywację fazy wegetatywnej.
Pamiętajmy, że zbytnie przesuszenie maty powoduje sytuację w której trudno jest ją ponownie wysycać pożywką. Precyzyjnego sprawdzania wilgotności maty możemy dokonywać za pomocą przenośnego urządzenia Cultilene W.E.T. meter. Cultilene W.E.T. meter dokonuje jednocześnie pomiaru EC i temperatury podłoża. Aby uzyskać optymalny rozwój systemu korzeniowego należy często (w ściśle określonym czasie dnia) sprawdzać wilgotność mat.
Faza 3 rozwój pierwszych owoców

Kiedy korzenie przerosną matę nawadnianie może być bardziej zautomatyzowane. Proces ten zależy od wielu czynników (warunków pogodowych, obciążenia owocami, dynamiki wzrostu korzeni etc.). W tej fazie należy przestrzegać następujących zasad:

 • Sprawdzać przelew z mat. Wartość przelewu w dni pochmurne powinna wynosić :1:5/10 % a w dni słoneczne 15/25 % . Pierwszy przelew z maty powinien być obserwowany przy trzecim cyklu nawadniania.
 • Rozpoczynać nawadnianie gdy rozpoczęło się parowanie z roślin. Zakończyć nawadnianie 2 godziny przed zachodem słońca. W dni pochmurne wcześniej (3- 4 godziny)
 • Nawadnianie nocą jest zalecane gdy wysycenie maty pożywką spada w tym okresie o 10%.
 • W tym czasie EC maty może wzrastać z powodu akumulacji nie pobranych pierwiastków. Aby zwalczyć niekorzystne zasolenie należy podczas słonecznej pogody skumulować dawki nawadniania. Na przykład: jeśli podajemy 5 dawek po1 00 cc pomiędzy godziną 12.00 a 14.00 skumulujmy je do 2 po 250 cc. Działanie to pozwoli wypłukać zakumulowane sole.

Wzrost roślin.

Po okresie intensywnej kontroli wzrostu roślin (wegetatynwna/generatywna równowaga), ważnym jest utrzymanie dobrej siły wzrostowej zarówno roślin jak i owoców. W tym czasie podajemy tyle wody aby zapewnić jej dostatek i odpowiedni przelew. Całkowity przelew powinien wynosić 30 do 40 %. Uzyskując taki przelew ograniczamy różnice wynikające z dozowania poszczególnych kapilar. Uzyskujemy pewność, że rośliny dostają odpowiednią ilość wody i składników mineralnych. Pobieranie wody jest także cechą odmianową. Oznacza to, że zawartość wody oraz poziom EC powinniśmy kontrolować zarówno w macie jak i wodzie z przelewu. W czasie lata występuje silna zależność pomiędzy poziomem światła i ilością zapotrzebowania na wodę. Średnio na każde 1000 joules/cm2, rośliny transpirują około 2000 cc wody na m2. Ilość podanej wody musi kompensować jaj straty. Ponieważ musimy uwzględnić drenaż całkowita ilość wody wyparowanej na 1000 joules/cm2 wynosi około 2500 cc/m2. Podane liczby są średnimi i zależą od odmiany. Po okresie długich dni parowanie maleje a zbyt duża zawartość wody w macie może powodować problemy z korzeniami. Aby regulować wilgotność maty i zawartość EC używamy następujących "narzędzi:

 • czas rozpoczęcia nawadniania
 • czas zakończenia nawadniania
 • ilość pożywki w cyklu
 • całkowita ilość podanej pożywki (i drenaż)
 • częstotliwość cykli nawadniania
 • nawadnianie nocą

Sposób użycia tych narzędzi zależy w znaczącym stopniu od charakterystyki zastosowanej maty. Zamieszczona ponizej tabela przedstawia zestawienie celu jaki chcemy osiągnąć z odpowiednią metodą działania. Lewa kolumna przedstawia cel do osiągnięcia, prawa sposób na jego osiągnięcie:

Cel Metoda
Zwiększenie zawartości wody w macie - Mniejsze dawki w cyklu
- Częstsze nawadnianie
- Nawadniać wcześniej
- Skończyć później
- Nawadnianie nocą
Zmniejszenie ilości wody w macie - Większe dawki w cyklu
- Mniej cykli
- Późniejszy start
- Zakończyć później
- Nie nawadniać nocą
Zwiększyć EC w macie - Większe EC pożywki
- Mniejsze dawki
Zmniejszyć EC w macie - Mniejsze EC pożywki
- Większe dawki
         Sprawozdanie: "WPŁYW PODŁOŻA UPRAWOWEGO WEŁNY MINERALNEJ CULTILENE NA WZROST I PLONOWANIE POMIDORÓW SZKLARNIOWYCH W UPRAWIE BEZGLEBOWEJ" INSTYTUT WARZYWNICTWA, SKIERNIEWICE 2000
[
POBIERZ - plik WORD 97]

www.azalia.com.pl